تاسیس آکادمی ملی فولاد ایران

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اهمیت آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی به کارشناسان و مدیران صنعت فولاد، از تشکیل مرکز آموزش این انجمن خبر داد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اهمیت آموزشهای حرفهای و تخصصی به کارشناسان و مدیران صنعت فولاد، از تشکیل مرکز آموزش این انجمن خبر داد و گفت: خوشبختانه با حمایت و تصویب هیاتمدیره انجمن، این مرکز با عنوان «آکادمی ملی فولاد ایران» تاسیس شده و دورههای آموزشی کاربردی و تخصصی صنعت فولاد را بر اساس نیاز روز واحدهای فولادی کشور برنامهریزی و برگزار خواهد کرد.سید رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: روند رو به رشد توسعه صنعت فولاد طی چند سال گذشته که با ورود واحدهای تولیدی جدید به زنجیره فولاد کشور همراه بوده است، ضرورت وجود مجموعهای متمرکز برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه فولاد کشور را مضاعف ساخته؛ چراکه هماکنون بسیاری از آموزشهای تخصصی صنعت فولاد در دسترس نبوده یا در مراکز آموزشی غیرتخصصی ارائه میشود.

وی افزود: بنابراین انجمن با درک این نیاز و لزوم پاسخگویی به آن، «آکادمی ملی فولاد ایران» را برای ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی در تمام حلقههای زنجیره فولاد با استفاده از دانش و تجربه بهترین متخصصان داخلی و خارجی صنعت فولاد ایجاد و راهاندازی کرده که نخستین دوره آموزشی این مرکز در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد. خلیفه سلطانی در تشریح برنامههای «آکادمی ملی فولاد ایران» گفت: آموزشهایی که در این مرکز ارائه خواهد شد، طیف متنوعی از فرآیندهای صنعت فولاد شامل تولید و بهرهوری، بازرگانی و فروش، تعمیرات و نگهداری، برنامهریزی، ایمنی و بهداشت، کنترل کیفیت و آزمایشگاه و... را دربر میگیرد که در پایان کلیه دورهها آزمون رسمی برگزار و در صورت احراز نمره علمی و عملی، گواهینامه حرفهای در سطوح مختلف با هولوگرام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به شرکتکنندگان اعطا میشود.وی در خاتمه گفت: این گواهینامهها بهتدریج بهعنوان مرجع رسمی احراز صلاحیتهای حرفهای برای جذب و ارتقای نیروی انسانی در صنعت فولاد کشور کاربرد خواهد داشت.

برچسب ها: صنعت فولاد
مشاهده نظرات