خیز وزارت جهاد برای تامین دانه‌های روغنی در داخل کشور

مدیر برنامه ملی دانه‌های روغنی با اشاره به واردات ۹۵ درصدی این محصول گفت: جهاد کشاورزی طرحی را تدوین کرده است که در ۱۰ سال، ۷۰ درصد نیاز به دانه‌های روغنی در داخل کشور تامین شود.

علیرضا مهاجر درباره نقش دانههای روغنی در پایداری تولید گندم و تنظیم علوفه دام و طیور گفت: تامین دانههای روغنی در داخل در بحث جلوگیری از خروج ارز تاثیر بسیار مستقیمی دارد و به همین جهت این طرح را در کشور شروع کردهایم. مهاجر با اشاره به اینکه از تمام ظرفیتهای ملی و بینالمللی برای اجرای این طرح استفاده میشود، ادامه داد: یکی از این ظرفیتها سازمان خواربار ملل متحد است و در صورت موفقیتآمیز بودن این طرح، همکاری را ادامه خواهیم داد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این مطلب افزود: قصد داریم با استفاده از امکانات بینالمللی در جهت آموزش محققان، کشاورزان و کارشناسان استفاده کنیم تا تولید سویا را بهعنوان اصلی ترین نیاز دام و طیور عملیاتی کنیم. مهاجر یادآور شد: این طرح را به تازگی آغاز کردهایم و با استفاده از حضور مناسب در خارج کشور، تلاش داریم این دانهها را در خارج کشور بکاریم تا تولید دانههای روغنی در داخل کشور ساماندهی شود. وی از جمله اساسیترین مشکلات دانههای روغنی را ناظر بر بحث بازیافت دانست و گفت: به دلیل سود فراوانی که در بخش دانههای روغنی و روغن خام وجود دارد، متاسفانه کشاورزان را برای تولید دانههای روغنی ساماندهی نکردهایم. مهاجر افزود: کارخانههای روغن کشی باید محصول کشاورزان را خریداری کنند، اما سود این کارخانهها تاکنون از سوی حوزه واردات کسب شده است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری امیدواریم بر این مشکل فائق آییم.

مشاهده نظرات