در میز صنعت سنگ‌آهن در بورس تهران مطرح شد

بورس، بخشی از پازل سرمایه‌گذاری در سنگ آهن

۱۰ روز پیش جلسه‌ای با عنوان «میز صنعت سنگ آهن» در بورس تهران برگزار شد، این جلسه با حضور مدیرعامل بورس تهران، مدیران عامل شرکت‌های سنگ‌آهن، سهامداران عمده این شرکت‌ها و اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، خانه معدن ایران و ایمیدرو برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل بورس تهران، مدیران عامل شرکتهای سنگآهن، سهامداران عمده این شرکتها و اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن، خانه معدن ایران و ایمیدرو برگزار شد،

مدیرعامل بورس تهران، هدف از برگزاری میزهای صنعت را کمک به صنایع بورسی در حوزه کسب و کار دانست، به نحوی که انتظارهایی که بازار سرمایه از شرکتها و بنگاههای اقتصادی دارد و همچنین انتظارهایی که آنها از بازار سرمایه دارند بیان شود. هماندیشی و استفاده از خرد جمعی برای چگونگی کمک به صنعت، برای بهتر شدن جایگاه رقابتی و رسیدن به ثباتی که این صنعت به آن نیاز دارد، ازجمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

نگاه دوسویه به تامین مالی

معدن بدون اکتشاف معنا و مفهومی ندارد، برای اینکه بتوانیم در حوزه معادن به منابع جدیدی دست پیدا کنیم نیازمند این هستیم که سالانه نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان فقط در حوزه اکتشاف به مدت ۵سال سرمایهگذاری کنیم تا بتوانیم به منابع جدید دست پیدا کنیم. قدیرقیافه با بیان این مطلب درباره نیازهای اصلی تامین مالی در بخشهای مختلف این صنعت بهویژه صنایع معدنی به صمت گفت: این صنعت از اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی نیازمند سرمایهگذاری است. در حوزه اکتشاف، استخراج و طراحی ماشینآلات، از بازارسرمایه و بانکهای داخلی، فاینانس خارجی یا بورس کالا نیازمند تامین مالی است. قیافه در پاسخ مبنی بر ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی سنگآهن و برآورده کردن انتظارهای این صنعت از بورس، گفت: این اتفاق در گذشته رخ داده است، هرچند به هر مجموعهای که در ابتدای راه باشد میتوان انتقادهایی وارد کرد اما اینکه انتظار داشته باشیم بورس بتواند تمام انتظارها را برآورده کند، درست نیست، بورس بخشی از این پازل است. برای تکمیل پازل جذب سرمایهگذار خارجی و تامین مالی به طور قطع باید بخشها و قطعات دیگر کنار هم چیده شود تا آن تصویر خوب برای جذب سرمایهگذار خارجی و تامین مالی ایجاد شود.

به نظر میرسد یکی از راههای اساسی تامین مالی در حوزه معدن به ویژه استخراج، فرآوری سنگآهن، تولید کنسانتره و آهن اسفنجی استفاده از سازوکار بورس باشد.رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران، با اشاره به توسعه صنایع معدنی در ۱۰ سال گذشته و تقاضای بالا از سوی کشور چین، افزود: این شرایط به دلیل افزایش ظرفیت نزدیک به ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تن تولید فولاد چین و به تبع آن، نیاز به واردات سنگآهن از تمام نقاط دنیا ایجاد شده است. او با ابراز تاسف از اینکه درآمدهای صادراتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن به تبعیت از قیمتهای جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: به همین دلیل در حوزه تامین مالی به طور قطع باید نگاهمان دوسویه باشد، به این معنی که هم از سرمایهداران و صاحبان سرمایههای خارجی و هم از سرمایهگذاران داخلی استقبال کرده و شرایط را به گونهای جذاب و طراحی کنیم که وارد این حوزه شوند. قیافه با اشاره به ضعف زیرساختهای کشور بهویژه در حوزه حملونقل، افزود: موضوعی که باید در بورس مورد توجه قرار گیرد زیرساختهای کشور به ویژه در حوزه حملونقل ریلی و ظرفیتهای بنادر در حوزه آب و انتقال نیرو است. به طوری که باید بتوانیم در این حوزه نیز سرمایهگذار خارجی را جذب کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، با تاکید به تامین مالی از راه جذب سرمایهگذار خارجی بهعنوان یکی از اولویتهای این صنعت، درباره چشمانداز تامین مالی از بورس گفت: تامین مالی از راه بورس، تاکنون خروجی و تنایج خوبی برای سرمایهگذاران و سهامداران شرکتهای سنگآهنی داشته است. به طور قطع ظرفیتهای بازار سرمایه به گونهای است که بتواند بخشی از نیاز حوزه سنگآهن کشور را تامین کند. او ادامه داد: با توجه به شرایطی که امروز بر بازار سنگآهن و کامودیتیها در دنیا حاکم است، به نظر میرسد ظرفیتهایی که در آینده قرار است ایجاد کنیم، قدری نسبت به گذشته سختتر باشد. قیافه امکان استفاده از صندوقهای پروژه را یکی از راههای توسعه ظرفیتهای سنگآهن در کشور برشمرد و درباره فرآیند تسهیل ورود سرمایهگذار خارجی، افزود: در اینباره متغیرهای زیادی تعیینکننده است، تعابیر و تفاسیر خاصی که در کشور به وسیله مراکز متفاوت تصمیمگذار، تصمیمگیری ونظارت میشود، کار را برای فعالیت سرمایهگذار خارجی سختتر میکند.

بررسی امکان عرضه کلوخه سنگآهن در بورس

بورس اوراق بهادار تهران از سالهای گذشته تامین مالی برای صنایع مختلف را پیگیری کرده و امسال هم برای ۴ صنعت اصلی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. معاون بورس اوراق بهادار تهران با بیان این مطلب به صمت گفت: از سوی شرکت بورس در میز صنعت دو هدف اساسی پیگیری میشود، به این معنی که از زبان مدیران آن صنعت، چالشهای موجود را شنیده و با آن مشکلات بیشتر آشنا شده و متوجه اتفاقهایی که در آن صنعت رخ داده میشویم. سیدروحالله حسینیمقدم، هدف دیگر از این گردهمایی را کسب اطلاع از آخرین خدمات و دستاوردهای بازارسرمایه و رساندن آن به فعالان صنعت برشمرد و افزود: در این جلسات به طور معمول وضعیت شرکتها در هر صنعت بررسی شده و اعلام میکنیم، شرکت در حوزه اطلاعرسانی چه وضعیتی دارد و متوسط این صنعت در مقایسه با متوسط بازار چگونه است. به گفته حسینیمقدم، این نهاد مالی در تلاش است، سطح تعامل بین بازارسرمایه و صنعت را ارتقاء داده و زمینه ارتباط نزدیک بین صاحبان صنایع با بورس را بیش از پیش فراهم کند.

وی افزود: نمایندگانی از ایمیدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران هلدینگها، شرکتهای بورسی و غیربورسی در این جلسه حاضر شدند و نکاتی درباره فراهم کردن امکان عرضه کلوخه سنگآهن در بورس کالا مطرح شد. نیازسنجی و پیگیری بازارسرمایه در حوزههای مختلف صنعت یکی از این دستاوردها بود. از سوی دیگر درباره موضوع بهره مالکانه و حقوق دولتی مبنی بر اینکه چگونه میشود وضعیت را بهبود داد یا چگونه به شکل کارآمدتری میتوان در بلند مدت این حقوق را اجرایی کرد، صحبت شد. معاون سازمان بورس تاکید کرد: هیچ کس منکر این نیست که حقوق مالکانه باید پرداخت شود، اما باتوجه به تجربه دنیا باید انعطافپذیر بود تا بتوان به توسعه صنعت کمک کرد.

منبع: صمت
مشاهده نظرات