شکاف معنادار سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی

٣٩٠ هزار میلیارد تومان گم شد

حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ١٣٩٥ به ١٢٥٣‌ هزار‌ میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، ٢٣,٢ درصد رشد داشت.

منبع: شرق
مشاهده نظرات