پیش‌شرط دریافت مالیات از خانه‌های خالی

پیش‌شرط اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان سال 96 محقق می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راهاندازی مقدماتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری، از تکمیل و بهرهبرداری کامل سامانه در پایان سال ۹۶ خبر داد و گفت: مراحل اولیه کار انجام شده است و بهزودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاستجمهوری و سایر دستگاهها به پیش خواهیم برد.

به دنبال تصویب قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم در سال 94، اخذ مالیات از خانههای خالی درصورت تامین یک پیششرط مصوب شد. به این معنا که براساس ماده 55 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات از خانههای خالی بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ اما پیش از اقدام برای اخذ مالیات از املاک خالی از سکنه نیاز است سامانهای تحتعنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت و راهاندازی شود که براساس آن امکان دسترسی به یک بانک اطلاعاتی جامع از املاک و آمار جابهجایی آنها وجود داشته باشد.

در این راستا علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در مورد آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخصهای آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور جلسات متعددی با دستگاههای مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگیهای لازم به عمل آمد.

به گفته چگینی، یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک انجام سیستم نرمافزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد؛ این سامانه به صورت مقدماتی در این ماه اجرایی میشود و برنامه تکمیلی سامانه نیز در دست اجراست تا بهتدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه بهطور کامل راهاندازی شود.

او در خصوص زمان تقریبی راهاندازی کامل این سامانه گفت: برآورد دقیقی نمیتوان ارائه کرد؛ اما پیشبینی میشود دوره تکمیلی سامانه املاک یکسال به طول بینجامد. مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد: استفاده و بهرهبرداری از این سامانه از تابستان سالجاری شروع خواهد شد و ما آن را بهصورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار میدهیم تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم بهره بگیرند.

او تصریح کرد: این سامانه باید گام به گام تقویت و تکمیل شود و خروجیهای آن بهتدریج تدقیق شود. برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال ۹۶، سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود.

مشاهده نظرات