سخنرانی ظریف در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحدبه سخنرانی کرد.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن سخنرانی ظریف بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس

در ابتدای سخن، از رئیس محترم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و همکاران ایشان بهواسطه تمهید برگزاری نشست مقامات عالیرتبه، تشکر و قدردانی مینمایم. مسیری طولانی در مبارزه با فقر طی شده، معالوصف فقر همچنان بزرگترین چالش دوران حاضر، تهدیدی واقعی در پیش روی بشریت و مانعی عظیم در مقابل توسعه پایدار جوامع است.

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یک چارچوب مستحکم حقوقی و تقنینی در کشور بنانهاده شد که زیربنایی محکم را برای طراحی، اجرا و پیگیری راهبردهای توسعه ملی و سیاستگزاری، خصوصاً برای ریشهکنی فقر فراهم آورد. در پرتو این سیاستها و برنامهها، خوشحالم به اطلاع برسانم که علیرغم وجود چالشهای بیرونی، از جنگ تحمیلی صدام گرفته تا تحریمهای ایالات متحده آمریکا، دستاوردهای قابلملاحظهای به دست آمده است.

آقای رئیس

ارائه داوطلبانه گزارش ملی، فرصتی مغتنم برای تبادل نمونههای موفق، تجربیات و دستاوردها درزمینهٔ پایهریزی اقتصاد مقاومتی، همراه با فقرزدایی، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، گسترش خدمات پایه شامل خدمات درمانی، آموزش و بهداشت برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، ابداع و فناوری و حفاظت از محیطزیست، منابع طبیعی، و گونههای زیستی. یک نمونه قابلتوجه تلاشهای ایران برای احیای موفقیتآمیز دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور هست.

تجربیات ما بهمانند سایر کشورها، حاکی از اهمیت و ضرورت وجود یک محیط مساعد خارجی است. در اختیار قراردادن ابزار اجرا، عاملی حیاتی است و از کشورهای توسعهیافته انتظار میرود که به تعهدات خود درزمینهٔ تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و ظرفیتسازی، بدون سیاسی کردن این فرآیند، عمل کنند. سازمان ملل متحد نقشی پیشرو در تقویت همکاری و مشارکت در سطوح منطقهای و بینالمللی دارد.

آقای رئیس

منطقه آسیای غربی کماکان گرفتار جنگهای تمامعیار و درگیریهای داخلی است که میلیونها انسان را به کام فقر مطلق میکشاند. لذا پرداختن به مسئله فقر بهعنوان یکی از آثار و نیز بهطور همزمان، یکی از علل ناامنی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ثبات و رفاه منطقه است.

اشغال خارجی، جنگ، درگیری و سیاستهای مداخله جویانه قدرتهای خارجی، ساکنان منطقه را نهتنها از ثروت و منابع طبیعیشان، بلکه از نعمت کرامت و آزادی محروم ساخته است. تروریستهای افراطی با سوءاستفاده از ناامیدی مفرط کنونی، و با ایدئولوژی تکفیری خود و حمایت کنشگران منطقهای و جهانی، منطقه ما و لاجرم جهان را با جنایات غیرقابل وصف آلودهاند. وضعیت در سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و یمن از تلخترین نمونههای فاجعهآمیز برای حیات بشری است که استمرار یافته و بر رویهم انباشته میشود. وقت آن رسیده با خود بی اندیشیم که در چنین شرایط اسفباری، چگونه میتوانیم به اهداف مشترک «بدون نادیده گرفتن حتی یک نفر» دست یابیم؟

آقای رئیس

بهعنوان سخن پایانی، معتقدم که چالشهای مشترک در خصوص توسعه، درعینحال توأم با فرصتهایی برای همکاری است. در اینجا برای تعامل با شرکایی که تمایل به همکاری برای مقابله با چالشهای فوری و مشترک، شامل فقرزدایی و حفاظت از محیطزیست را دارند، اعلام آمادگی مینمایم. از جمله دستاوردهای سیاست رئیسجمهور روحانی که بر پایه تعامل سازنده بنا گردیده، حلوفصل یک بحران غیرضروری در سطح جهان، از طریق دستیابی به توافق تاریخی هستهای است. این موفقیت برجسته دیپلماسی و چندجانبه گرایی، افقهای جدیدی را برای گفتگو، تفاهم، احترام متقابل و همکاری در سایر زمینهها و سطوح، از جمله در سطح منطقهای، گشوده است.

مشاهده نظرات

بحران کاغذ بار دیگر به جان مطبوعات افتاد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 764)

نفت، گاز و پتروشیمی

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم

غذایی و کشاورزی