خودکفایی در تولید شکر با شروطی همراه است

با توجه به ظرفیت بی‌شمار استان خوزستان طی یک دوره چند ساله با توسعه کشت چغندر قند پاییزه و راه اندازی کارخانه‌های جدید، کشور برای همیشه از واردات شکر بی‌نیاز خواهد شد.

ٰطی سال های 82 تا 85 واردات بیرویه شکر بسیاری از کارخانههای چغندر قند دزفول را به تعطیلی کشاند که با گذشت ده سال از این ماجرا مشکلات متعددی سد راه احیا کارخانههاست. وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که با توجه به ظرفیت بیشمار خوزستان طی یک دوره چند ساله با توسعه کشت چغندر قند پاییزه و راه اندازی کارخانههای جدید، کشور برای همیشه از واردات شکر بینیاز خواهد شد. حال برای اطلاع از آخرین وضعیت اصلاح و احیا کارخانهها به سراغ کارشناسان مربوطه میرویم: عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود کارخانه کافی برای فرآوری چغندر قند در استان خوزستان اظهار داشت: با توجه به وضعیت خاک کشور، چغندر قند می تواند مکمل خوبی برای کشت گندم باشد.

وی با اشاره به تعطیلی دو کارخانه قدیمی قند در اهواز و شوش افزود: علی رغم جلسات متعدد با دولت، اما اعتبار کافی برای احیای این کارخانهها اختصاص نیافت. پاپی زاده ادامه داد: تولید چغندر قند در خوزستان به صورت کشت پاییزه است که این امر به سبب صرفه جویی منابع آبی از لحاظ اقتصادی توجیه دارد. عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تولید چغندر قند در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، همدان و آذربایجان ها تعطیل شده است، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی توسعه کشت در این مناطق به قیمت نابودی سفرههای زیر زمینی تمام میشود. وی با اشاره به ضرورت  احیای دو کارخانه قند خوزستان بیان کرد: با توجه به آنکه امکان خوداتکایی تولید شکر به تنهایی در این استان وجود دارد و از طرفی با صرف هزینه جزئی بازسازی کارخانهها صورت میگیرد این امر از سوی نمایندگان شوش دزفول در حال پیگیری است. پاپی زاده در ادامه افزود: علی رغم پیگری نمایندگان طی دو سال اخیر قرار بود که کارخانه قند دزفول اردیبشهت ماه امسال اصلاح و وارد مدار شود که به دلیل کمبود اعتبارات این اتفاق نیفتاد.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه پرداخت هزینههای اضافی بر دوش کشاورزان همخوانی با اقتصاد مقاومتی ندارد، عنوان کرد: با توجه به روند کند بازسازی کارخانههای قند دزفول کشاورزان مجبورند که صدها کیلومتر به منظور فرآوری محصول خود برای بردن به کارخانههای دیگرهزینه پرداخت نمایند که این امر ظلم به اقتصاد کشور است. به گفته وی پس از بازدید وزیر صنعت  معدن و کشاورزی به همراه معاون اول رئیس جمهور، 10 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی کارخانهها اختصاص یافت که بهره برداری کارخانه به این فصل کشت نرسید و تا چند ماه آینده آماده میشود.

خودکفایی شکر در راه است

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر زنجیرههای تولید، صنایع تبدیلی و احیا و بازسازی کارخانههای قند دزفول از سوی دولت تکمیل شود به سهولت امکان خودکفایی محصول در استانهای قطب تولید نیشکر و چغندر قند میسر است. وی افزود: براین اساس وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر در راستای خودکفایی شکر برنامههای مناسبی برای کاهش واردات اجرایی شده که انتظار میرود در برنامه ششم توسعه خودکفایی محقق شود.

مشاهده نظرات