کنسرسیوم صادراتی فولاد تشکیل دهید

در امسال برای صادرات انواع محصولات فولادی برنامه ۸ میلیون تنی در نظر گرفته شده است.

از اینرو با توجه به اهمیت صادرات فولاد و برنامهریزیهایی که برای این امر در نظر گرفته شده است، پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی صادراتی برای محصولات فولادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه شده تا بتوان مسائلی چون قیمت، کیفیت و صادرات انواع محصولات فولادی را بهصورت متشکل و منسجم مدیریت کرد.

کنسرسیومی با کنترل قیمت، کیفیت و صادرات فولاد

درباره پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میکائیل عظیمی، مدیرکل صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت اظهار کرد: از آنجا که در سالهای گذشته در کشور ظرفیتسازیهای بسیار مناسبی در زمینه تولید انواع محصولات فولادی ایجاد شده، صادرات این محصولات نیز روزبهروز درحال افزایش است. عظیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته انواع صادرات محصولات فولادی ایران به کشورهای منطقه افزایش یافته است، البته در این زمینه شاهد هستیم که برخی از واحدها، کالای بیکیفیت صادر میکنند و همین موضوع سبب میشود خریداران در یک بازه زمانی اطمینان خود را نسبت به کالای ایرانی از دست بدهند، در نتیجه این امر سبب میشود دیگر محصول ایرانی خریداری نکنند و این موضوع سبب تخریب کل بازار در منطقه میشود. وی در ادامه تاکید کرد: برای انجام صادرات ابتدا باید بازار هدف صادرات را بهدرستی شناخت، از سوی دیگر نیز باید موقعیت رقبا در بازار هدف و همچنین موانع و مشکلات پیشروی صادرات را بررسی و در صورت ممکن این مسائل و مشکلات را طبقهبندی کرد. مدیرکل صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات داخلی صادرات، عنوان کرد: مشکلات داخلی صادرات بهطور کلی به تولید، کیفیت، قیمت، حملونقل، بازاریابی و بستهبندی بازمیگردد.

علاوهبر این سیاستهای صادراتی و ارزی و مدیریتی در بعد بینالمللی به محدود بودن اقلام صادراتی، عرضه و تقاضا، وجود رقبا، استمرار نداشتن در بازار، انجام ندادن بهموقع تعهدات، نداشتن شناخت فرهنگ مصرفی کشورهای خریدار، ضعف تبلیغات، ناهماهنگی در عرضه کالا و... برمیگردد. عظیمی با اشاره به مهمترین دلایل موفقیت کشورهایی همچون ترکیه، چین و اوکراین در بازار فولاد عنوان کرد: پایبندی به تعهدات مشتریمدار، وجود نداشتن تغییر نرخ با توجه به تغییرات احتمالی در بازار، تدوین استراتژی صادراتی بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت صادراتی و حرکت برمبنای این استراتژی، حضور دائم و مستمر در بازار هدف صادراتی و رصد تمامی امور از نزدیک و ایجاد دفاتر و شعب متعدد در نقاط مختلف بازار هدف صادراتی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی، تعامل با خریداران، تحویل فوری کالا به مشتریان از طریق پیشبینی نیاز بازار و تولید کالا برحسب نیاز و سلیقه مشتری براساس استاندارد بینالمللی، از دلایل موفقیت این کشورها در بازارهای صادراتی بهشمار میرود.

وی با اشاره به نیاز بازار کشور عراق به بازسازی دوباره عنوان کرد: بهزودی بازسازی عراق از سر گرفته میشود و این کشور بهطور یقین به انواع محصولات فولادی نیازمند خواهد بود، براساس تجربه چند وقت گذشته، ممکن است برخی واحدها محصولاتی چون میلگرد بیکیفیت به آنها صادر کنند و با این اقدام کل محصولات ایرانی را زیرسوال ببرند. مدیرکل صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: بنابراین برای ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و بهمنظور پیشگیری از هرگونه صادرات بیکیفیت پیشنهاد ما ایجاد یک کنسرسیوم تولیدی و صادراتی انواع محصولات فولادی با محوریت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران است. در این زمینه نیز وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز کمکهایی خواهد داشت. البته بر این اساس گمرکات تنها از طریق تایید این کنسرسیوم مجوز صادرات خواهد داد.

عظیمی با اشاره به مزایایی که این کنسرسیوم صادراتی میتواند به همراه داشته باشد، عنوان کرد: ایجاد این کنسرسیوم میتواند از قیمتشکنیهایی که در سطح کشور برای صادرات وجود دارد، پیشگیری کند، چراکه برخی واحدها محصولات خود را بالاتر و برخی پایینتر از نرخ بازار ارائه میکنند و این موضوع سبب بهم خوردن قیمتها در بازار خواهد شد. بنابراین برای پیشگیری از این مسئله، این کنسرسیوم میتواند قیمتها را مدیریت و کنترل کنند. وی در ادامه عنوان کرد: در زمینه کیفیت نیز این کنسرسیوم میتواند بر کیفیت انواع محصولات صادراتی نظارت کند. از اینرو اگر این کنسرسیوم ایجاد شود، بهطور یقین ما میتوانیم حضور فعالی در بازارهای هدف صادراتی داشته باشیم.

در غیراین صورت بیکیفیت بودن برخی واحدهای تولیدی سبب میشود ما از این بازارها خارج شویم. مدیرکل صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بیکیفیت بودن برخی محصولات سبب میشود بازارهای هدف ما از دست بروند و به کشورهای رقیبی چون ترکیه واگذار شود. عظیمی در ادامه یادآور شد: هرچند ما وارد بازارهای هدف خوب میشویم، اما مسئله این است که پس از مدتی به دلایلی چون بیکیفیت بودن محصولات برخی واحدهای تولیدی یا بهدلیل اینکه محصولات را بهموقع تحویل نمیدهیم، این بازارها را از دست میدهیم. عظیمی ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت کیفیت محصولات فولادی صادراتی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای تشکیل این کنسرسیوم داده شده است، چراکه با تشکیل چنین کنسرسیومی میتوانیم بازار صادراتی را مدیریت کرده و صادراتمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 

وی در ادامه تاکید کرد: این کنسرسیوم در وهله نخست از صادرات مواد اولیه پیشگیری خواهد کرد و سبب میشود واحدهای کوچکتر که امکان بازاریابی ندارند و نمیتوانند در بازارهای هدف خود جایی بیابند، بتوانند برای بازاریابی بهتر عضو این کنسرسیوم شوند، چراکه این کنسرسیوم بهصورت منسجم بهدنبال بازاریابی و مدیریت آن نیز است. وی در پایان تاکید کرد: پس با ایجاد این کنسرسیوم تولیدی و صادراتی فولادی، هم قیمت، هم کیفیت و هم بازارهای صادراتی مدیریت و کنترل میشوند.


کنسرسیومی برای در دست گرفتن بازار بیشتر

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ایجاد این کنسرسیوم را به سود صادرات محصولات فولاد میداند. سیدرسول خلیفهسلطان، در اینباره در گفتوگو با صمت اظهار کرد: زمانی که قصد صادرات محصولات فولادی بهویژه به کشورهای همسایه مانند عراق را داشته باشیم، بهطور معمول با چند مسئله روبهرو هستیم که برای حل آن بهتر است بهصورت متمرکز تصمیمگیری و عمل کنیم. خلیفهسلطان در ادامه با اشاره به مسائل ایجادشده در بازارهای صادراتی خاطرنشان کرد: زمانی که تعداد بسیاری تاجر وارد یک بازار میشوند با هم به رقابت منفی میپردازند و این موضوع سبب میشود نرخ داخلی نیز تحتتاثیر قرار گیرد و شکسته میشود. وی در ادامه افزود: بنابراین رقابت منفی روی کیفیت تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود، چراکه با کاهش قیمتها ممکن است برخی از صادرکنندهها کیفیت محصول خود را کاهش بدهند و این موضوع سبب بدنام شدن کالای ایرانی در آن بازارها میشود که مرغوبیت و نشان(برند) ایرانی را زیر سوال میبرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر تشکیل یک کنسرسیوم برای متشکل شدن تولیدکنندگان صادراتی عنوان کرد: اگر صادرکنندهها بهصورت جمعی و کنسرسیومی با همدیگر عمل کنند، از حمایتهای بیشتری در بحث تامین مالی و صندوق ضمانت صادرات و رویههایی که دولت برای صادرات در نظر میگیرد، بهرهمند خواهند شد و بهصورت متشکل بهتر میتوانند عمل کنند. پس کنترل نرخ و کیفیت هدف تشکیل کنسرسیوم صادراتی است. خلیفهسلطان در پاسخ به این پرسش که بازاریابی صادراتی هم جزو این کنسرسیوم خواهد بود، گفت: بهطور یقین اگر کنسرسیومی برای صادرات تشکیل شود، میتوان متشکلتر و وسیعتر عمل کرد و بهتر میتواند مذاکره کند و سهم بیشتری از بازار را بگیرد.

از آنجا که دولت و این کنسرسیوم بازاریابی را بهعهده خواهد گرفت، در نتیجه برای تولیدکنندگان کوچک بازاریابی بهتری شکل خواهد گرفت. وی ادامه داد: از سوی دیگر، وقتی برای امری مانند صادرات متشکل و بزرگتر عمل کنید بهتر میتوانید مذاکره کرده و سهم بیشتری را از بازار بگیرید. از سوی دیگر، سفارتخانهها در دو سو نیز فعالتر برخورد میکنند تا بازارها را فعالتر کنند. به علاوه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای تصاحب بازارها فعالتر خواهد شد. درکل این کنسرسیوم بهصورت متشکل برنامههای صادرات را دنبال خواهد کرد تا سهم بیشتری از صادرات فولاد را تصاحب کند.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
اتحادیه اروپا از توان 25 میلیون تن صادرات فولاد ایران نگران است
تولید شمش فولاد، گام دوم ابرکوه پس از آهن اسفنجی
مشاهده نظرات