اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اتیل گلیکول (Ethyl Glycol)

فروشنده: :  پترو نیکا اکسیر ملل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مونو آمونیوم فسفات (Mono Ammonium Phosphat)

فروشنده: :  کیمیا تجارت تات

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اتیل گلیکول (Ethyl Glycol)

فروشنده: :  پترو نیکا اکسیر ملل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مونو آمونیوم فسفات (Mono Ammonium Phosphat)

فروشنده: :  کیمیا تجارت تات

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

راه اندازی گمرک نمایشگاهی برای تسهیل حضور شرکتهای فناور خارجی

راه اندازی گمرک نمایشگاهی برای تسهیل حضور شرکتهای فناور خارجی

یک مقام مسئول از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راستای تسهیل حضور شرکتهای فناور خارجی در ایران خبر داد و گفت: این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ را نیز در پی خواهد داشت.

جم عزتی از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی فناورب ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ج. ا.اﻳﺮان خبر داد و افزود:این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ را نیز در چی خواهد داشت.
وی گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی در تضعیف روحیه مردم، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه اقتصادی دارند، خرسندیم که در این شرایط، نمایشگاه بین المللی توانسته نقش پر رنگی در توسعه صادرات غیر نفتی و کسب و کارهای کشور داشته باشد.
عزتی با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در سال ٩٨ گفت: با توجه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ وزیر صنعت، معدن و تجارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی در اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدی و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
وی افزود: در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده؛ ﺑﻪ نحوی که اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه است.
عزتی با اشاره به اینکه تحریمها تاثیری در درآمد شرکت نمایشگاهی نداشته است ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته درآمد شرکت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ۳۵ درصد رشد داشته است؛ البته باید توجه داشت ﺑﺎ عنایت ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ بویژه در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاژﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل ١٣٩٨ شده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته دو ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا.ایران اظهار داشت: درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﻓﻘﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ١١ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه
وری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺪل ﻧﻮآوری ﺑﺎز طراحی و اجرا گردیده است.
عزتی در پایان ضمن بیان این مطلب که اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده خواهد بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه نه تنها درآمدهای شرکت تحقق یافته است بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درآمد خواهیم داشت که نشاندهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها در رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار کشور است.
وی افزود:ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدی و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

مهر

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...