اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

قیر (Bitumen)

خریدار: :  آرمان تجارت

200   تن تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

اتانول (Ethanol)

خریدار: :  آرمان تجارت

1   لیتر تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

دوده صنعتی (Carbon Black)

خریدار: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم 138,000  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

کربن فعال (Activated charcoal)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

EVA

فروشنده: :  توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

ورق استنلس استیل (Stainless Steel Plate)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

کائولین (Kaolin)

فروشنده: :  بازرگانی مشیر ایده

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

فتالیک انیدرید (Phthalic Anhydride)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

فروشنده: :  علمی سازان پارت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

کربن فعال (Activated charcoal)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

جزئیات اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران

جزئیات اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران در تابستان سال ۱۳۹۵ در حدود ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰/۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱/۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵/۳ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمـین سـاختمان مسـکونی کلنگـی معاملـه شده در حدود ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۴۱۶ مترمربع در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان با میانگین مسـاحت ۲۹۹ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است. 

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شـده بـین حـداقل یک میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقـه ۸ بـا ۷/۹ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۰/۵ درصد، دارای کمترین سهم هستند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معـاملات ملکی در شـهر تهـران ۴ میلیون و ۲۷۲ هزار بـا میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰/۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سـال قبـل شش درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگـاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران نسبت به فصل قبل ۲۴/۹  درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربـع زیربنـای مسکونی معامله شـده در حـدود ۹ میلیون و ۴۸ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۴۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۷ سال در منطقه ۱ و کمتـرین آن در حـدود دو میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بـا میـانگین مساحت ۷۱ مترمربع و متوسط عمر بنای ۸ سال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل شش میلیون و ۲۸۰ هزار تومان در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۶ میلیون و ۷۲۴ تومان در منطقه ۲ بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در منـاطق ۲۲ گانـه شـهرداری تهـران، منطقـه ۵ بـا ۱۵.۴ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با یک درصد، دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگـاه‌هـای معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۱۴ تومان با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت بـه فصـل قبـل ۱/۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنـای مسـکونی انجـام شـده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴/۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبـل ۴/۴ درصـد، افـزایش داشـته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجـاره یـک مترمربـع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۸ هزار و ۳۰۹ تومان با میانگین مسـاحت ۱۰۹ مترمربـع و متوسـط عمـر بنـای ۱۲ سـال در منطقـه ۱ و کمتـرین آن ۱۱ هزار و ۲۶۴ تومان با میانگین مساحت ۶۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربـع زیربنـای مسـکونی در معـاملات انجـام شـده بـین حـداقل ۲۲۸۵ تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۹ هزار و ۹۶۰ تومان در منطقه یک بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهـران، منطقـه ۵ بـا ۱۴/۶ درصـد، دارای بـیش‌تـرین سـهم و منطقه ۲۲ با ۱/۶ درصد، دارای کمترین سهم است.

ایسنا

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی