آنالیز مواد‌ Ortho-Xylene پتروشیمی نوری (برزویه)

اطلاعات کلی

نام گرید

Ortho-Xylene
تولیدکننده پتروشیمی نوری (برزویه)
دستهها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، اورتو زایلین


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Aromatics 1 WT.% Bzn+C9 Heavier Aromatics, Maximum Value ASTM D2306
Aromatics 98.5 WT.% Total C8 Aromatics + Toluene+Ethyl Benzene, Minimum Value ASTM D2306
Color  20  APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range 2  C° Distillation at 760 mm-Hg, Including 144.4, Maximum Value ASTM D850
Hydrocarbon Residue 20 ppm After Evaporation, Maximum Value ASTM D1353
Non-Aromatics 0.3 WT.% Maximum Value ASTM D2306
Purity 98.5 WT.% Minimum Value ASTM D2306
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value ASTM D5453
مشاهده نظرات