رمان چیست و چه تاثیری بر فرهنگ هر کشور دارد؟

رمان را می توان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار روی فرهنگ هر کشوری به حساب آورد که با توجه به بحث و داستانی که سیر می کند و همچنین نوع بیان نویسنده می تواند تاثیرات مثبت یا منفی را بر ذهن خواننده بگذارد.

مشاهده نظرات