قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/03/21

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/03/21 در سایت ارانیکو منتشر شد.

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 96/03/21 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 96/03/21

مطالب مرتبط
قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/03/07
قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/03/28
مشاهده نظرات